بروزرسانی : 1400/02/19 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

اداره کل بیمه سلامت خوزستان:

آگهي مناقصه امور نقلیه

265بازدید
دی 25, 1398

اداره کل بیمه سلامت استان خوزستان در نظر دارداز تاریخ 1/12/1398 لغایت30/11/1399  انجام امور نقلیه (25خودرو سواری با راننده)مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط و دارای سابقه کار مرتبط واگذار نماید.

لذا از کلیه شرکتهای دارای شرایط دعوت بعمل می آید  در صورت تمایل جهت دریافت اوراق شرایط عمومی مناقصه از تاریخ25/10/98لغایت2/11/98  به سامانه خرید تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نماید.

مهلت دریافت پيشنهادات (تحويل پاكات)در سامانه مذکور :تا پایان وقت اداری مورخ13/11/98

ساعت و روز تشكيل جلسه مناقصه: ساعت9صبح مورخ 15/11/98 در محل اداره کل

ميزان سپرده تضمين شركت در مناقصه : 773040000 به صورت : 1 - فيش واريز به حساب سپرده جاري 7777112168 بنام اداره کل بیمه سلامت خوزستان نزد بانك رفاه كارگران شعبه مرداد کیانپارس یا 2 – ضمانت نامه بانكي به نام اداره کل بیمه سلامت استان خوزستان با مدت 3 ماه از تاریخ صدور.تلفن پاسخگوئی:33915106

 

پی‌نوشت : جهت دریافت استاد مناقصه اینجا را کلیک کنید

print