بروزرسانی : 1400/08/05 | بازدید امروز:
جستجو
Menu
شماره طبقه شرقی غربی
همکف
 • اطلاعات و راهنمای ارباب رجوع
 • نمازخانه اداره کل
 • واحد نقلیه
 • تاسیسات
 • انبار
 • پذیرش نسخ مؤسسات درمانی
 • تائید نسخ پاراکلینیکی
 • تائید نسخ دارویی - واحد دارویی
 • پرداخت خسارت متفرقه
 • چاپ دفترچه بین استانی و شهری
اول
 • اداره اسناد پزشکی
 • واحد بیمارستانی
 • واحد کارشناسان ناظر
 • تلفنخانه اداره کل
 • اسناد پزشکی (رسیدگی به اسناد پزشکی)
 • واحد پزشکان
 • واحد پاراکلینیک
دوم
 • اداره امور اداری
 • دبیرخانه
 • واحد خدمات
 • معاونت توسعه مدیریت و منابع
سوم
 • اداره حراست
 • اداره آمار و خدمات رایانه ای
 • اداره امور مالی
چهارم
 • حوزه مدیریت
 • مدیر کل
 • سالن کنفرانس
 • ارزیابی عملکرد و روابط عمومی
 • پایگاه مقاومت بسیج اداره کل